กำหนดการ1

ในห้วข้อ “แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาลดาลอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Scroll to top