ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล
เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
Groundwater Policy Hackathon for Community

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง สมัครเข้าร่วม การประกวด “แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลพร้อมทั้งมีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานในงานแสดงนิทรรศการในการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ

หัวข้อการประกวด

          “แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ

          1. เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลที่อย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล
          2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำบาดาลที่มาจากความต้องการของชุมชนและเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่
          3.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
          4. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

          เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน  ประกวด“แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน”  โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง  38 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏ ละ 1 ทีม)  ทีมละ 7 คน โดยในแต่ละทีม ประกอบด้วย
          1.นักศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน
          2.อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
          3.ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน
          4.เครือข่ายผู้ใช้น้ำ บาดาล จำนวน 1 คน
          5.เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จำนวน 1 คน

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมทีมลำดับที่ 3, 4, 5 ทีมผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมได้หลังจากผ่านกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รอบ Kick off รอบที่ 1 ได้

การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมของทีมผู้สมัคร

          1. เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รอบ Kick off  รอบที่ 1 เพื่อให้ผู้สมัครเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์น้ำบาดาล นำไอเดีย ไปต่อยอด ออกแบบแนวคิดพัฒนาการจัดทำสื่อ เพื่อใช้ในการประกวดต่อไป  โดย มีระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่  29 – 31 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

          2. ผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง โดยแบ่งเป็นภูมิภาค (ตามพื้นที่มหาวิทยาลัยที่ท่านตั้งอยู่)       เข้าร่วมกิจกรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ดังนี้

  • ภาคเหนือ สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 
  • ภาคกลาง  ( กรุงเทพมหานคร )  และ ภาคตะวันตก สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม (มจษ.)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก แบ่งจำนวน 2 ครั้ง สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.)  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.)
  • ภาคใต้  สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.)

          3. ทีมผู้สมัครเข้าประกวดนำแนวคิดที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาจัดทำสื่อ“แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน” 

หมายเหตุ : สถานที่อาจมีความการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม   Scroll to top